OCTOBER 28 Reflection for the Day

I never cease to be amazed at how appropriate the topic at meetings I attend seems to be in relation to my life at that particular time. We can only become students in the presence of a teacher—and when a student becomes ready, a teacher will appear. We can only learn if we are being taught, and we can only teach after we learn. I have come to realize that, although God is the greatest teacher of them all, most often we learn from others He has taught.

Do I learn when I listen? Do I share what I learn?

Today I Pray

May I not forget those all-important lessons learned in Gamblers Anonymous. In GA we are all students, and we are all teachers. May I know that if I do not continue to learn, it may be because I’m not willing to be a student. If I am not sharing, it may be that I need to be open to more learning.

Today I Will Remember

If I remain teachable, I will continue to find teachers.

TAGALOG VERSION

Ika-28 ng Oktubre

Pagninilay para sa Araw na ito

Hindi ako tumitigil sa pagkamangha sa kung gaano kaangkop ang paksa sa mga meeting na dinadaluhan ko na tila may kaugnayan sa aking buhay sa partikular na oras na iyon. Maaari lamang tayong maging mga estudyante sa presensya ng isang guro—at kapag ang isang estudyante ay naging handa, isang guro ang lilitaw. Matututo lamang tayo kung tayo ay tinuturuan, at maaari lamang tayong magturo pagkatapos nating matuto. Napagtanto ko na, bagama’t ang Diyos ang pinakadakilang guro sa kanilang lahat, kadalasan ay natututo tayo sa iba na Kanyang tinuruan.

Natututo ba ako kapag nakikinig ako? Ibinabahagi ko ba ang natututunan ko?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Nawa’y hindi ko makalimutan ang lahat ng mahahalagang aral na natutunan sa Gamblers Anonymous. Sa GA tayong lahat ay mga estudyante, at lahat tayo ay mga guro. Nawa’y malaman ko na kung hindi ako magpapatuloy sa pag-aaral, maaaring ito ay dahil hindi ako handa na maging isang estudyante. Kung hindi ako nagbabahagi, maaaring kailangan kong maging bukas sa higit pang pag-aaral.

Ngayon tatandaan ko…

Kung mananatili akong madaling turuan, magpapatuloy akong makahanap ng mga guro.