OCTOBER 27 Reflection for the Day

The Gamblers Anonymous Program’s Fourth Step suggests that we make a fearless moral and financial inventory of ourselves. For so many of us, especially newcomers, the task seems impossible. Each time we take pencil in hand and try to look inward, Pride says scoffingly, You don’t have to bother to look. And Fear cautions, You’d better nor look! Eventually we find that pride and fear are mere wisps of smoke, the cloudy strands from which were woven the mythology of our old ideas. When we push pride and fear aside and finally make a fearless inventory, we experience relief and a new sense of confidence beyond description.

Have I made an inventory? Have I shared its rewards so as to encourage others?

Today I Pray

May I not be stalled by my inhibitions when it comes to making a moral inventory of myself. May I not get to the Fourth Step and then screech to a stop because the task seems overwhelming. May I know that my inventory today, even though I try to make it thorough and honest, may not be as complete as it will be if I repeat it again, for the process of self-discovery goes on and on.

Today I Will Remember

Praise God for progress.

TAGALOG VERSION

Ika-27 ng Oktubre

Pagninilay para sa Araw na ito

Ang Ika-apat na Hakbang ng Programa ng Gamblers Anonymous ay nagmumungkahi na gumawa tayo ng walang takot na moral at pinansiyal na imbentaryo ng ating sarili. Para sa napakarami sa atin, lalo na sa mga bagong dating, ang gawain na ito ay tila imposible. Sa tuwing may hawak tayong lapis at sinusubukang tumingin sa boob natin, nangungutya ang Pagmamataas, Hindi mo kailangang mag-abala na tumingin. At may babala ang Takot, Mas mabuti na huwag kang tumingin! Sa kalaunan ay nababaman natin na ang pagmamataas at takot ay katiting lamang na usok, ang maulap na mga hibla kung saan pinagtagpi ang abamat ng ating mga lumang ideya. Kapag isinantabi natin ang pagmamataas at takot at sa wakas ay gumawa tayo ng walang takot na imbentaryo, nakakaranas tayo ng ginhawa at bagong pakiramdam ng kumpiyansa na hindi mailarawan.

Nakagawa na ba ako ng imbentaryo? Ibinahagi ko ba ang mga gantimpala nito upang mahikayat ang iba?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Nawa’y hindi ako mahinto ng aking mga mapagpigil na likas na ugali pagdating sa paggawa ng isang moral na imbentaryo ng aking sarili. Nawa’y hindi ako makarating sa Ika-apat na Hakbang at pagkatapos ay huminto dahil tila napakabigat ng gawain. Nawa’y malaman ko na ang aking imbentaryo ngayon, kahit na sinusubukan kong gawin itong masinsinan at tapat, ay maaaring hindi kasing kumpleto kung uulitin ko ito, dahil ang proseso ng pagtuklas sa sarili ay nagpapatuloy.

Ngayon tatandaan ko…

Purihin ang Diyos sa pag-unlad.