NOVEMBER 9 Reflection for the Day

As time passes, daily communion with God is becoming as essential to me as breathing in and out. I don’t need a special place to pray, because God always hears my call. I don’t need special words with which to pray, because God already knows my thoughts and my needs. I have only to turn my attention to God, aware that His attention is always turned to me.

Do I know that only good can come to me if I trust God completely?

Today I Pray

May my communion with God become a regular part of my life, as natural as a heartbeat. May I find, as I grow accustomed to the attitude of prayer, that it becomes less important to find a corner of a room, a bedside, a church pew, or even a special time of day, for prayer. May my thoughts turn to God automatically and often, whenever there is a lull in my day or a need for direction.

Today I Will Remember

Let prayer become a habit.

TAGALOG VERSION

Ika-9 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Sa paglipas ng panahon, ang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagiging mahalaga sa akin gaya ng paghinga paloob at palabas. Hindi ko kailangan ng isang espesyal na lugar para manalangin, dahil palaging dininig ng Diyos ang aking tawag. Hindi ko kailangan ng mga espesyal na salita para manalangin, dahil alam na ng Diyos ang aking mga iniisip at ang aking mga pangangailangan. Kailangan ko lamang ibaling ang aking atensyon sa Diyos, alam na ang Kanyang atensyon ay palaging nakatutok sa akin.

Alam ko bang kabutihan lang ang makakarating sa akin kung lubos akong magtitiwala sa Diyos?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y maging regular na bahagi ng aking buhay ang aking pakikipag-isa sa Diyos, kasing natural ng tibok ng puso. Nawa’y makita ko, habang nasasanay ako sa saloobin ng panalangin, na nagiging hindi gaanong mahalaga na makahanap ng isang sulok ng isang silid, isang tabi ng kama, isang bangko ng simbahan, o kahit isang espesyal na oras ng araw, para sa panalangin. Nawa’y awtomatiko at madalas na bumaling ang aking pag-iisip sa Diyos, sa tuwing may katahimikan sa aking araw o nangangailangan ng direksyon.

Ngayon Tatandaan Ko…

Hayaang maging ugali ang panalangin.