NOVEMBER 8 Reflection for the Day

My conscious contact with God depends entirely on me and on my desire for it. God’s power is available for me to use at all times; whether I decide to use it or not is my choice. It has been said that God is present in all His creatures, but all are not equally aware of His presence. I’ll try to remind myself every day of how much depends on my awareness of God’s influence in my life. And I’ll try to accept His help in everything I do.

Will I remember that God knows how to help me, that He can help me, and that He wants to help me?

Today I Pray

May I be aware always that God’s power and peace are a bottomless well within me. I can draw bucket after bucket from it to refresh and purify my life. All I need to supply are the buckets and the rope. The water is mine—free, fresh, healing, and unpolluted.

Today I Will Remember

The well is God’s; I bring the buckets.

TAGALOG VERSION

Ika-8 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Ang aking mulat na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ganap na nakasalalay sa akin at sa aking pagnanais para dito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay magagamit ko sa lahat ng oras; kung magpasya akong gamitin ito o hindi ay ang aking desisyon. Sinasabi na ang Diyos ay naroroon sa lahat ng Kanyang mga nilalang, ngunit ang lahat ay hindi pantay na nakakaalam ng Kanyang presensya. Susubukan kong ipaalala sa aking sarili araw-araw kung gaano kalaki ang nakasalalay sa aking kamalayan sa impluwensya ng Diyos sa aking buhay. At sisikapin kong tanggapin ang Kanyang tulong sa lahat ng aking ginagawa.

Maaalala ko ba na alam ng Diyos kung paano ako tutulungan, na matutulungan Niya ako, at gusto Niya akong tulungan?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y lagi kong malaman na ang kapangyarihan at kapayapaan ng Diyos ay isang napakalalim na balon sa loob ko. Maaari akong gumamit ng balde at kumuha ng tubig mula dito upang muling pasiglahin at at linisin ang aking buhay. Ang kailangan ko lang dalhin ay ang mga balde at ang lubid. Akin ang tubig—libre, sariwa, nakapagpapagaling, at hindi marumi.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ang balon ay sa Diyos; Dala ko ang mga balde.