NOVEMBER 7 Reflection for the Day

There are those in the Gamblers Anonymous Program who, at the beginning, shun meditation and prayer as they would avoid a pit filled with rattlesnakes. When they do finally take the first tentative and experimental step, however, and unexpected things begin to take place, they begin to feel different. Invariably, such tentative beginnings lead to true belief, to the extent that those who once belittled prayer and meditation often become walking advertisements for its rewards. We hear in the GA Program that almost the only scoffers at prayer are those who never really tried it.

Is there an obstinate part of me that still scoffs?

Today I Pray

May I learn, however irreverent I have been, that prayer is not to be mocked; I see the power of prayer effecting miracles around me, and I wonder. If I have refused to pray, may I look to see if pride is in my way—that old pride that insists on doing things on its own. Now that I have found a place for prayer in my life, may I reserve that place—religiously.

Today I Will Remember

Whoever learns to pray keeps on praying.

TAGALOG VERSION

Ika-7 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Mayroong mga nasa Gamblers Anonymous Program na, sa simula, ay umiiwas sa pagmumuni-muni at pagdarasal dahil iniiwasan nila ang isang hukay na puno ng mga ahas. Kapag sa wakas ay ginawa na nila ang unang pansamantala at pang-eksperimentong hakbang, gayunpaman, at ang mga hindi inaasahang bagay ay nagsimulang maganap, nagsisimula silang makaramdam ng kakaiba. Palagi, ang gayong mga pansamantalang pagsisimula ay humahantong sa tunay na paniniwala, hanggang sa ang mga minsang minaliit ang panalangin at pagninilay-nilay ay kadalasang nagiging walking advertisement para sa mga gantimpala nito. Naririnig natin sa GA Program na halos ang nanunuya lang sa pagdarasal ay ang mga hindi talaga sumubok.

May matigas na bahagi ba sa akin na nangungutya pa rin?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y matutunan ko, gaano man ako kawalang-galang, na ang panalangin ay hindi dapat kutyain; Nakikita ko ang kapangyarihan ng panalangin na gumagawa ng mga himala sa paligid ko, at nagtataka ako. Kung tumanggi akong magdasal, nawa’y tingnan ko kung ang pagmamataas ay nasa daan ko—ang lumang pagmamataas na nagpipilit na gawin ang mga bagay nang mag-isa. Ngayong nakahanap na ako ng lugar para sa panalangin sa aking buhay, nawa’y ireserba ko ang lugar na iyon—sa matapat na regularidad.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ang sinumang natutong magdasal ay patuloy na nagdarasal.