NOVEMBER 6 Reflection for the Day

There are no boundaries to meditation. It has neither width, depth, nor height, which means that it can always be further developed without limitation of any sort. Meditation is an individual matter; few of us meditate in the same way, and in that sense, it is truly a personal adventure. For all of us who practice meditation seriously, however, the purpose is the same: to improve our conscious contact with God. Despite its lack of specific dimensions and despite its intangibility, meditation is, in reality, the most intensely practical thing that we can do. One of its first rewards, for example, is emotional balance. What could be more practical than that?

Am I broadening and deepening the channel between me and God?

Today I Pray

As I seek God through daily prayer and meditation, may I find the peace that passes understanding, that balance that gives perspective to the whole of life. May I center myself in God.

Today I Will Remember

My balance comes from God.

TAGALOG VERSION

Ika-6 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Walang mga hangganan sa pagmumuni-muni. Wala itong lapad, lalim, o taas, na nangangahulugan na maaari itong palaging higit pang mabuo nang walang limitasyon sa anumang uri. Ang pagmumuni-muni ay isang indibidwal na bagay; iilan sa atin ang nagmumuni-muni sa parehong paraan, at sa kahulugan na iyon, ito ay tunay na isang personal na pakikipagsapalaran. Para sa ating lahat na seryosong nagsasagawa ng pagmumuni-muni, gayunpaman, ang layunin ay pareho: upang mapabuti ang ating mulat na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa kabila ng kakulangan nito ng mga tiyak na dimensyon at sa kabila ng pagiging hindi madaling maunawaan, ang pagmumuni-muni ay, sa katotohanan, ang pinaka-matinding praktikal na bagay na magagawa natin. Ang isa sa mga unang gantimpala nito, halimbawa, ay pagiging balance sa mga damdamin. Ano ang maaaring maging mas praktikal kaysa doon?

Pinalalawak at pinapalalim ko ba ang ugnayan sa pagitan ko at ng Diyos?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Habang hinahanap ko ang Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na panalangin at pagmumuni-muni, nawa’y matagpuan ko ang kapayapaang lampas sa pang-unawa, ang balanseng nagbibigay ng pananaw sa buong buhay. Nawa’y isentro ko ang aking sarili sa Diyos.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ang aking balanse ay mula sa Diyos.