NOVEMBER 5 Reflection for the Day

For many months after I came to Gamblers Anonymous, I paid little attention to the Eleventh Step, to the practice of serious meditation and prayer. I felt that it might help me meet an emergency—such as a sudden craving to return to gambling—but it remained among the lowest levels on my list of priorities. In those early days, I equated prayer and meditation with mystery and even hypocrisy. I’ve since found that the results of prayer and meditation are more rewarding than I could have ever imagined. For me today, the harvest is increasingly bountiful, and I continue to gain peace of mind and strength far beyond my human limitations.

Is my former pain being replaced by tranquility?

Today I Pray

May I find my own best way to God, my own best technique of meditation—whether I use an oriental mantra or the name of Jesus Christ, or just allow the spirit of God, as I understand Him, to settle into me and give me peace. By whatever means I reach my God, may I learn to know Him well and feel His presence—not only in these quiet times, but in everything I do.

Today I Will Remember
Meditation is opening myself to the spirit of God.

TAGALOG VERSION

Ika-5 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Sa loob ng maraming buwan pagkatapos kong pumunta sa Gamblers Anonymous, hindi ko binigyang pansin ang Ikalabing-isang Hakbang, ang pagsasanay ng seryosong pagmumuni-muni at panalangin. Nadama ko na maaaring makatulong ito sa akin na makatagpo ng isang hindi inaasang pangyayari—tulad ng biglaang pananabik na bumalik sa pagsusugal—ngunit nanatili itong kabilang sa pinakamababang antas sa aking listahan ng mga priyoridad. Noong mga unang araw na iyon, itinumbas ko ang panalangin at pagninilay-nilay sa misteryo at maging pagkukunwari. Mula noon ay natagpuan ko na ang mga resulta ng panalangin at pagmumuni-muni ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa naisip ko. Para sa akin ngayon, ang ani ay lalong masagana, at patuloy akong nagkakaroon ng kapayapaan ng isip at lakas na higit pa sa aking mga limitasyon bilang tao.

Napalitan ba ng katahimikan ang dati kong sakit?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y mahanap ko ang sarili kong pinakamahusay na paraan patungo sa Diyos, ang sarili kong pinakamahusay na pamamaraan ng pagninilay-nilay—gumamit man ako ng pansilangan na pagmumuni o ang pangalan ni Hesukristo, o hayaan na lamang na ang espiritu ng Diyos, ayon sa pagkakaunawa ko sa Kanya, ay tumira sa akin at bigyan ako ng kapayapaan. Sa anumang paraan na maabot ko ang aking Diyos, nawa’y matuto akong makilala Siya nang husto at madama ang Kanyang presensya—hindi lamang sa mga panahong ito na tahimik, kundi sa lahat ng aking ginagawa.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ang pagmumuni-muni ay nagbubukas ng aking sarili sa espiritu ng Diyos.