NOVEMBER 4 Reflection for the Day

In the words of Teilhard de Chardin, We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Even though we acknowledge in theory that we are spiritual beings, most compulsive gamblers had to experience some sort of spiritual awakening before we were willing to turn our lives over to a Higher Power. It was then that we could finally say we were spiritual beings. For some of us, it was as though we had experienced spirituality for the first time in our lives. But, no matter what our spiritual base had been previously, once we discovered this new sense of spirituality, it became an experience and a feeling we would not soon be willing to leave behind.

Am I grateful for the “awakening that has put me in touch with my Higher Power—and with my own spiritual essence?

Today I Pray

May I not forget how my outlook toward life, myself, friends, loved ones, and God had deteriorated prior to coming to Gamblers Anonymous. May I do whatever it takes to keep my spiritual life from hitting bottom again. May I keep growing spiritually—a day at a time.

Today I Will Remember

Let my spirituality guide my humanity.

TAGALOG VERSION

Ika-4 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Sa mga salita ni Teilhard de Chardin, Hindi tayo mga tao na may espirituwal na karanasan. Tayo ay mga espirituwal na nilalang na may karanasan sa tao. Kahit na kinikilala natin sa teorya na tayo ay mga espirituwal na nilalang, karamihan sa mga adik sa sugal ay kailangang makaranas ng ilang uri ng espirituwal na paggising bago tayo handa na ibigay ang ating buhay sa isang Higher Power. Noon sa wakas ay masasabi nating tayo ay mga espirituwal na nilalang. Para sa ilan sa atin, para bang naranasan natin ang espirituwalidad sa unang pagkakataon sa ating buhay. Ngunit, anuman ang naging espirituwal na batayan natin noon, sa sandaling natuklasan natin ang bagong kahulugan ng espirituwalidad, ito ay naging isang karanasan at pakiramdam na hindi natin handang iwanan.

Nagpapasalamat ba ako sa “pagkagising na nagdulot sa akin ng pakikipag-ugnayan sa aking Higher Power”—at sa sarili kong espirituwal na diwa?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y hindi ko makalimutan kung paano lumala ang aking pananaw sa buhay, ang aking sarili, mga kaibigan, sa mga mahal sa buhay, at sa Diyos bago ako pumunta sa Gamblers Anonymous. Nawa’y gawin ko ang lahat para hindi na muling bumagsak ang aking espirituwal na buhay. Nawa’y patuloy akong umunlad sa espirituwalidad—paisa-isang araw.

Ngayon Tatandaan Ko…

Hayaang gabayan ng aking espirituwalidad ang aking pagkatao.