NOVEMBER 3 Reflection for the Day

The Gamblers Anonymous Red Book says: The word spiritual can be said to describe those characteristics of the human mind that represent the highest and finest qualities, such as kindness, generosity, honesty, and humility. Inasmuch as the Gamblers Anonymous Fellowship advocates consideration of these principles as a way of life, it is said that ours is a spiritual fellowship. I have begun to understand that my spirituality has to do with my wholeness—the healthy congruency of truths, as I now perceive them, and my inner self.

Do I continue to strive for qualities that will bring me the greatest long-term happiness?

Today I Pray

May I work toward taking into myself those highest and finest qualities that define my spiritual being. May I know the joys that come through living the GA way, until all life becomes a celebration shared especially with others who, like me, are trying to live up to these God-inspired principles.

Today I Will Remember

From spiritual holes to spiritually whole.

TAGALOG VERSION

Ika-3 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Ang Gamblers Anonymous Red Book ay nagsabi: Ang salitang espirituwal ay masasabing naglalarawan sa mga katangian ng pag-iisip ng tao na kumakatawan sa pinakamataas at pinakamagagandang katangian, tulad ng kabaitan, pagkabukas-palad, katapatan, at kababaang-loob. Dahil ang Gamblers Anonymous Fellowship ay nagtataguyod ng pagsasaalang-alang sa mga prinsipyong ito bilang isang paraan ng pamumuhay, sinasabing ang atin ay isang espirituwal na pagsasama. Sinimulan kong maunawaan na ang aking espiritwalidad ay may kinalaman sa aking kabuuan—ang malusog na pagkakatugma ng mga katotohanan, tulad ng nakikita ko ngayon, at ang aking panloob na sarili.

Patuloy ba akong nagsusumikap para sa mga katangiang magdadala sa akin ng pinakamalaking pangmatagalang kaligayahan?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y magsikap ako na kunin sa aking sarili ang pinakamataas at pinakamagagandang katangian na tumutukoy sa aking espirituwal na pagkatao. Nawa’y malaman ko ang mga kagalakan na dulot ng pamumuhay sa paraang GA, hanggang sa ang lahat ng buhay ay maging isang pagdiriwang na ibinabahagi lalo na sa iba na, tulad ko, ay nagsisikap na ipamuhay ang mga prinsipyong ito na kinasihan ng Diyos.

Ngayon Tatandaan Ko…

Mula sa mga espirituwal na butas hanggang sa espirituwal na buo.