NOVEMBER 24 Reflection for the Day

Although we came to Gamblers Anonymous to deal with a specific problem, we soon became aware that we would find not only freedom from addiction, but freedom to live in the real world without fear and frustration. We learned that the solutions are within ourselves. With the help of my Higher Power, I can enrich my life with comfort, enjoyment, and deep-down serenity.

Am I changing from my own worst enemy to my own best friend?

Today I Pray

May I praise my Higher Power for my freedoms—from gambling addiction, from spiritual bankruptcy, from loneliness, from fear, from the seesaw of pride and humiliation, from despair, from delusions, from shallowness, from doom. I give thanks for the way of life that has given me these freedoms and replaces the empty spaces with extra goodness and peace of mind.

Today I Will Remember

To give thanks for all my freedoms.

TAGALOG VERSION

Ika-24 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Bagama’t pumunta tayo sa Gamblers Anonymous upang harapin ang partikular na problema, hindi nagtagal ay nalaman natin na makakahanap tayo hindi lamang ng kalayaan mula sa adiksyon, kundi ng kalayaang mamuhay sa totoong mundo nang walang takot at pagkabigo. Natutunan natin na ang mga solusyon ay nasa ating sarili. Sa tulong ng aking Higher Power, mapapayaman ko ang aking buhay nang may kaginhawahan, kasiyahan, at malalim na katahimikan.

Nagbabago ba ako mula sa sarili kong pinakamasamang kaaway tungo sa sarili kong pinaka matalik na kaibigan?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y purihin ko ang aking Higher Power para sa aking mga kalayaan—mula sa adiksyon sa pagsusugal, mula sa espirituwal na pagkabangkarote, mula sa kalungkutan, mula sa takot, mula sa seesaw ng pagmamataas at kahihiyan, mula sa kawalan ng pag-asa, mula sa mga maling akala, mula sa kababawan, mula sa kapahamakan. Nagpapasalamat ako sa paraan ng pamumuhay na nagbigay sa akin ng mga kalayaang ito at pinapalitan ang mga walang laman na espasyo ng dagdag na kabutihan at kapayapaan ng isip.

Ngayon Tatandaan Ko…

Upang magpasalamat sa lahat ng aking kalayaan.