NOVEMBER 23 Reflection for the Day

Before I came to Gamblers Anonymous, I was like an actor who insisted on writing the script, producing, directing, and, in short, running the whole show. I had to do it my way, forever trying to arrange and re-arrange the lights, lines, sets, and, most of all, the other players’ performances. If only my arrangements would stay put, and people would behave as I wished, the show would be fantastic. My self-delusion led me to believe that if they all would just shape up, everything would be fine. Of course, it never worked out that way.

Isn’t it amazing how others seem to be shaping up now that I’ve stopped trying to manage everything and everybody?

Today I Pray

May I talk myself out of that old urge to control everything and everybody. Time was, if I couldn’t manage directly, I would do it indirectly, through manipulation, secret conferences, and asides. May I know that, if I am the one who is always pulling the strings on the marionettes, then I am also the one who feels the frustration when they collapse or slip off the stage.

Today I Will Remember

I can only shape up myself.

TAGALOG VERSION

Ika-23 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Bago ako dumating sa Gamblers Anonymous, para akong artista na nagpumilit sa pagsulat ng script, pag-produce, pagdidirek, at, sa madaling salita, patakbuhin ang buong palabas. Kinailangan kong gawin ito sa aking paraan, magpakailanman sinusubukang ayusin at muling ayusin ang mga ilaw, mga linya, mga set, at, higit sa lahat, ang mga pagtatanghal ng mga aktor. Kung mananatili lang ang aking pagsasaayos, at ang mga tao ay kumilos ayon sa gusto ko, ang palabas ay magiging kamangha-mangha. Ang aking panlilinlang sa sarili ay humantong sa akin na maniwala na kung silang lahat ay magpapakatino lamang, ang lahat ay magiging maayos. Siyempre, hindi ito gumana sa ganoong paraan.

Hindi ba ito kamangha-mangha kung paano ang iba ay tila nahuhubog ngayon na ako ay tumigil sa pagsisikap na pamahalaan ang lahat at lahat?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y ilabas ko ang aking sarili mula sa dating pagnanasang kontrolin ang lahat ng bagay at tao. Noon, kung hindi ko kayang pamahalaan nang direkta, gagawin ko ito nang indirekta, sa pamamagitan ng pagmamanipula, mga lihim na kumperensya, at mga lihim na pahayag. Maaari ko bang malaman na, kung ako ang palaging humihila ng mga kuwerdas sa mga papet, ako rin ang nakakaramdam ng pagkadismaya kapag sila ay nahuhulog o nadulas sa entablado.

Ngayon Tatandaan Ko…

Sarili ko lang ang kaya kong hubugin.