NOVEMBER 22 Reflection for the Day

We succeed in enterprises which demand the positive qualities we possess, wrote de Tocqueville, but we excel in those which can also make use of our defects. We learn in Gamblers Anonymous that our defects do have value—to the extent that we use them as a starting point for change and a pathway to better things. Fear can be a stepping stone to prudence, for example, as well as to respect for others. Fear can also help us turn away from hate and toward understanding. In the same way, pride can lead us toward the road of humility.

Am I aware of my direction today? Do I care where I’m going?

Today I Pray

I pray that my Higher Power will show me how to use my defects in a positive way, because nothing—not even fear or selfishness or greed—is all bad. May I trust that every quality that leads me into trouble has a reverse side that can lead me out. Pride, for instance, can’t puff itself up unduly without bursting and demonstrating that it is, in essence, only hot air. May I learn from my weaknesses.

Today I Will Remember

Good news out of bad.

TAGALOG VERSION

Ika-22 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Nagtatagumpay tayo sa mga negosyo na humihiling ng mga positibong katangian na taglay natin, ang isinulat ni de Tocqueville, ngunit mahusay tayo sa mga iyon na maaari ring gamitin ang ating mga depekto. Nalaman natin sa Gamblers Anonymous na ang ating mga depekto ay may halaga—sa lawak na ginagamit natin ang mga ito bilang simula para sa pagbabago at isang landas sa mas magagandang bagay. Ang takot ay maaaring maging hakbang sa pagiging maingat, halimbawa, gayundin ang paggalang sa iba. Ang takot ay makakatulong din sa atin na talikuran ang poot at tungo sa pag-unawa. Sa parehong paraan, ang pagmamataas ay maaaring humantong sa atin patungo sa daan ng kababaang-loob.

Alam ko ba ang direksyon ko ngayon? Pakialam ko ba kung saan ako pupunta?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Dalangin ko na ipakita sa akin ng aking kung paano gamitin Higher Power ang aking mga depekto sa positibong paraan, dahil wala—kahit takot o pagkamakasarili o kasakiman—ang lubusang masama. Nawa’y magtiwala ako na ang bawat kalidad na humahantong sa akin sa problema ay may kabaligtarang bahagi na maaaring humantong maglabas sa’kin. Ang pagmamataas, halimbawa, ay hindi maaaring magpabuga ng sarili nang labis nang hindi pumuputok at nagpapakita na ito ay, sa katotohanan ay, mainit na hangin lamang. Nawa’y matuto ako sa aking mga kahinaan.

Ngayon Tatandaan Ko…

Magandang balita mula sa masama.