NOVEMBER 20 Reflection for the Day

I’ve come to measure success in a whole new way. My success today isn’t limited by social or economic benchmarks. Success is mine today, no matter what the undertaking, when I tap the power of God within me and allow myself to be an open channel for the expression of His good. The spirit of success works through me as increased vision and understanding, as creative ideas and useful service—as efficient use of my time and energy, and as cooperative effort with others.

Will I try to keep my mind centered in the realization that within me is the God-implanted power to succeed?

Today I Pray

May I develop a new concept of success, based on measurements of the qualities that come from God’s treasure-filled bank of good. To draw from that bank, all I have to do is look within myself. May I know that God’s riches are the only kind that are fully insurable, because they are infinite. May I look in God’s bank for my security.

Today I Will Remember

Spiritual success is my security.

TAGALOG VERSION

Ika-20 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Sinusukat ko na ngayon ang tagumpay sa isang ganap na bagong paraan. Ang tagumpay ko ngayon ay hindi limitado ng panlipunan o pang-ekonomiyang mga benchmark. Akin ang tagumpay ngayon, anuman ang gawain, kapag tinapik ko ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ko at pinahintulutan ang aking sarili na maging bukas na channel para sa pagpapahayag ng Kanyang kabutihan. Ang diwa ng tagumpay ay gumagana sa pamamagitan ko bilang lumawak na pananaw at pang-unawa, bilang malikhaing ideya at kapaki-pakinabang na serbisyo—bilang mahusay na paggamit ng aking oras at lakas, at bilang pagtulong sa iba.

Susubukan ko bang panatilihing nakasentro ang aking isipan sa pagkaunawa na sa loob ko ay ang kapangyarihang itinanim ng Diyos upang magtagumpay?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y bumuo ako ng bagong konsepto ng tagumpay, batay sa mga sukat ng mga katangiang nagmumula sa bangko ng kabutihan ng Diyos. Upang kumuha mula sa bangko na iyon, ang kailangan ko lang gawin ay tumingin sa aking sarili. Nawa’y malaman ko na ang mga kayamanan ng Diyos ay ang tanging uri na ganap na tiyak, dahil ang mga ito ay walang hanggan. Nawa’y tumingin ako sa bangko ng Diyos para sa aking seguridad.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ang espirituwal na tagumpay ang aking seguridad.