NOVEMBER 2 Reflection for the Day

The more self-searching we do, the more we realize how often we react negatively because our pride has been hurt. Pride is at the root of most of my personal problems. When my pride is hurt, for example, I almost invariably experience resentment and anger—sometimes to the point where I’m unable to talk or think rationally. When I’m in that sort of emotional swamp, I must remind myself that my pride—and nothing but my pride—has been injured. I have to pause and try to cool off until such time as I can evaluate the problem realistically.

When my pride is injured or threatened, will I pray for humility so that I can rise above myself?

Today I Pray

May I know that if my pride is hurt, the rest of me may not be injured at all. May I know that my pride can take a battering and still come back for more, stronger than ever. May I know that every time my pride takes a blow, it is liable to get more defensive, nastier, more unreasonable, more feisty. May I learn to keep my upstart pride in another place, where it will not be so easily hurt—or so willing to take credit.

Today I Will Remember

Humility is the only authority over pride.

TAGALOG VERSION

Ika-2 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Habang patuloy tayong nagsasaliksik sa sarili, mas napagtanto natin kung gaano kadalas tayong negatibo ang reaksyon dahil nasaktan ang ating pagmamataas. Ang pagmamataas ang ugat ng karamihan sa aking mga personal na problema. Kapag nasaktan ang aking pagmamataas, halimbawa, halos palagi akong nakararanas ng sama ng loob at galit—minsan hanggang sa puntong hindi na ako makapagsalita o makapag-isip nang makatwiran. Kapag ako ay nasa ganoong uri ng emosyonal na latian, dapat kong paalalahanan ang aking sarili na ang aking pagmamataas-at walang iba kundi ang aking pagmamataas-ay nasugatan. Kailangan kong huminto at subukang magpalamig hanggang sa oras na masusuri ko ang problema nang makatotohanan.

Kapag ang aking pagmamataas ay nasaktan o nabantaan, magdarasal ba ako para sa pagpapakumbaba upang ako ay makaangat sa aking sarili?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Maaari ko bang malaman na kung nasaktan ang aking apgmamataas, ang iba sa akin ay maaaring hindi masugatan. Maaari kong malaman na ang aking pagmamataas ay maging isang paulit-ulit na paghampas sa aking katiwasayan at maaring akong balikan ng higit pa, mas matindi kaysa dati. Nawa’y malaman ko na sa tuwing sasabog ang aking pagmamataas, ito ay magiging mas mapagtanggol, mas bastos, mas hindi makatwiran at mas agresibo. Nawa’y matutunan kong panatilihin ang aking bagong pagmamataas sa ibang lugar, kung saan hindi ito madaling makasakit          —o kaya handang kumuha ng kredito.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ang pagpapakumbaba ay ang tanging solusyon sa pagmamataas.