NOVEMBER 19 Reflection for the Day

I no longer argue with people who believe that satisfaction of our natural desires is the primary purpose of life. It’s not our business in Gamblers Anonymous to knock material achievement. When we stop and think about it, no group of people ever made a worse mess of trying to live by that la dolce vita formula than we did. We always insisted on more than our share—in all areas. And even when we seemed to be winning, that only fueled our compulsion so that we dreamed of still greater winnings. Our compulsion was never satisfied.

Am I learning that material satisfactions are simply by-products and not the chief aim of life? Am I gaining a perspective that puts character-building and spiritual values first?

Today I Pray

May I recognize that I never did handle excesses very well, based on my past experience. I have been apt to want more of whatever it is I have—love, winnings, money, property, things. May the Gamblers Anonymous Program teach me that I must concentrate on my spiritual, rather than my material, bounty.

Today I Will Remember

It’s okay to be spiritually greedy.

TAGALOG VERSION

Ika-19 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Hindi na ako nakikipagtalo sa mga taong naniniwala na ang kasiyahan ng ating likas na pagnanasa ang pangunahing layunin ng buhay. Hindi natin layunin sa Gamblers Anonymous ang kamtin ang materyal na tagumpay. Kapag huminto tayo at nag-isip tungkol dito, walang grupo ng mga tao ang gumawa ng mas masahol na gulo sa pagsisikap na mamuhay ayon sa la dolce vita formula kaysa sa atin. Palagi nating kinukuha ang higit pa sa ating bahagi—sa lahat ng lugar. At kahit na tila tayo ay nanalo, iyon ay nagpasigla lamang sa ating kompulsyon kaya’t nangarap tayo ng mas malaking panalo. Ang ating kompulsyon ay hindi kailanman nakuntento.

Natututo ba ako na ang materyal na kasiyahan ay mga by-product lamang at hindi ang pangunahing layunin ng buhay? Nagkakaroon ba ako ng pananaw na inuuna ang pagbuo ng pagkatao at espirituwal na mga pagpapahalaga?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y kilalanin ko na hindi ko kailanman nahawakan nang mahusay ang mga labis, batay sa aking nakaraang karanasan. Malamang na gusto ko ang higit pa sa kung ano man ang mayroon ako—pag-ibig, panalo, pera, ari-arian, at iba pang mga bagay. Nawa’y ituro sa akin ng Gamblers Anonymous Program na dapat akong tumutok sa aking espirituwalidad, hindi sa materyal na bagay o gantimpala.

Ngayon Tatandaan Ko…

Okay lang na maging sakim sa espirituwalidad.