NOVEMBER 18 Reflection for the Day

Nothing is enough to the man for whom enough is too little, wrote the Greek philosopher Epicurus. Now that we’re free from gambling, and are building our self-respect and winning back the esteem of family and friends, we have to avoid becoming smug about our new-found success. For most of us, success has always been a heady brew; even in our new life, it’s still possible to fall into the dangerous trap of big-shotitis. As insurance, we ought to remember that we’re free today only by the grace of God.

Will I remember that any success I have today is not only mine but God’s?

Today I Pray

May I keep a constant string-on-the-finger reminder that I have found freedom through the grace of God—just so I don’t let my pride try to convince me I did it all myself. May I learn to cope with success by ascribing it to a Higher Power, not to my own questionable superiority.

Today I Will Remember

Learn to deal with success.

TAGALOG VERSION

Ika-18 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Walang sapat para sa isang taong ang sapat ay kaunti, isinulat ng Griyegong pilosopo na si Epicurus. Ngayong malaya na tayo sa pagsusugal, at itinatayo ang ating paggalang sa sarili at ibinabalik ang pagpapahalaga ng pamilya at mga kaibigan, kailangan nating iwasang maging mayabang tungkol sa ating bagong tagumpay. Para sa karamihan sa atin, ang tagumpay ay palaging isang nakakalasing na alak; kahit sa ating bagong buhay, posible pa ring mahulog sa mapanganib na bitag ng big-shotitis. Bilang insurance, dapat nating tandaan na tayo ay malaya ngayon sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos.

Maaalala ko ba na ang anumang tagumpay na mayroon ako ngayon ay hindi lamang sa akin kundi sa Diyos?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y panatilihin ko ang patuloy na paalala na nakatagpo ako ng kalayaan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos—para hindi ko hayaan ang aking pagmamataas na kumbinsihin ako na ginawa ko ang lahat ng ito sa aking sarili. Nawa’y matuto akong makayanan ang tagumpay sa pamamagitan ng pag-uukol nito sa isang Higher Power, hindi sa sarili kong kahina-hinalang kataasan.

Ngayon Tatandaan Ko…

Matutong harapin ang tagumpay.