NOVEMBER 17 Reflection for the Day

Many of us recovering compulsive gamblers stubbornly cling to false ideas and positions simply because we fear we’d be left defenseless if we admitted having been wrong. The thought of backing down still seems distasteful to some of us. But we come to learn that our self-esteem soars when we’re able to push pride into the background and truly face the facts. Chances are that people with true humility have more genuine self-esteem than those of us who are repeatedly victimized by pride.

Does pride, either blatantly or deviously, keep me from thorough and continuing attention to the Tenth Step?

Today I Pray

May pride stay out of my way, now that I’ve found a road to follow. May I avoid that familiar, destructive cycle of pride—the ego that balloons up out of all proportion and then deflates with a fizzle. May I learn the value of backing down.

Today I Will Remember

Pride is the arch-enemy of self-esteem.

TAGALOG VERSION

Ika-17 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Marami sa atin na nagpapagaling na adik sa sugal ay mapilit na kumakapit sa mga maling ideya at posisyon dahil lang natatakot tayong maiwang mahina kung aminin natin na tayo’y nagkamali. Ang pag-iisip ng pag-atras ay tila hindi kanais-nais sa ilan sa atin. Ngunit nalaman natin na ang ating pagpapahalaga sa sarili ay tumataas kapag nagawa nating itulak ang pagmamataas sa likuran at tunay na harapin ang mga katotohanan. Malamang na ang mga taong may tunay na pagpapakumbaba ay may higit na tunay na pagpapahalaga sa sarili kaysa sa atin na paulit-ulit na binibiktima ng pagmamataas.

Pinipigilan ba ako ng pagmamataas, tahasan man o palihis, mula sa masusi at patuloy na atensyon sa Tenth Step?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y mawala ang pagmamataas sa akin, ngayong nakahanap na ako ng daan na tatahakin. Nawa’y iwasan ko ang pamilyar at mapanirang siklo ng pagmamataas na iyon—ang ego na lumalakas sa lahat ng sukat at pagkatapos ay unti-unting nawawala. Nawa’y matutunan ko ang halaga ng pag-atras.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ang pagmamataas ay ang pangunahing kaaway ng pagpapahalaga sa sarili.