NOVEMBER 16 Reflection for the Day

We sometimes hear humility defined as the state of being teachable. In that sense, most of us in the Gamblers Anonymous Fellowship who are able to stay free of gambling have acquired at least a smattering of humility, or we never would have learned to stay away from that first bet. Humility, I have come to know, is being open to listening to others, continuously open to learning.

Do I see humility as a pathway to continuing improvement?

Today I Pray

Now that I have made a start at developing humility, may I keep it up. May I open myself to the will of God and the suggestions of my friends in the group. May I remain teachable, confrontable, receptive, and conscious that I must stay that way in order to be healthy.

Today I Will Remember

To remain confrontable.

TAGALOG VERSION

Ika-16 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Minsan naririnig natin na ang pagpapakumbaba raw ay ang estado ng pagiging madaling turuan. Sa ganoong kahulugan, karamihan sa atin sa Gamblers Anonymous Fellowship na nanatiling malaya sa pagsusugal ay nakakuha ng kahit kaunting kababaang-loob, o hindi sana natin natutunang lumayo sa unang taya. Ang pagpapakumbaba, nalaman ko, ay pagiging bukas sa pakikinig sa iba, patuloy na bukas sa pag-aaral.

Nakikita ko ba ang pagpapakumbaba bilang isang landas sa patuloy na pagpapabuti?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Ngayong nakapagsimula na akong matutong magpapakumbaba, nawa’y ipagpatuloy ko ito. Nawa’y buksan ko ang aking sarili sa kalooban ng Diyos at sa mga mungkahi ng aking mga kaibigan sa grupo. Nawa’y manatili akong madaling turuan, madaling harapin, nakikinig, at mulat na dapat akong manatili sa ganoong paraan upang maging malusog.

Ngayon Tatandaan Ko…

Na manatiling madaling harapin.