NOVEMBER 15 Reflection for the Day

As a newcomer to Gamblers Anonymous, I was told that my admission of my powerlessness over gambling was my first step toward freedom from its deadly grip; I soon came to realize the truth of that fact. In that regard, surrender was a dire necessity. But for me that was only a small beginning toward acquiring humility. I’ve learned in Gamblers Anonymous that to be willing to work for humility—as something to be desired for itself— takes most of us a long, long time.

Do I realize that a whole lifetime of self-centeredness can’t be shifted into reverse in a split second?

Today I Pray

May I search for my own humility as a quality that I must cultivate to survive, not just an admission that I am powerless over my compulsive gambling. Step One is just that—step one in the direction of acquiring an attitude of humility. May I be realistic enough to know that this may take half a lifetime.

Today I Will Remember

Pride blew it; let humility have a chance.

TAGALOG VERSION

Ika-15 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Bilang isang bagong dating sa Gamblers Anonymous, sinabi sa akin na ang pag-amin ko sa aking kawalan ng kapangyarihan sa pagsusugal ay ang aking unang hakbang tungo sa kalayaan mula sa matinding kapit nito; Hindi nagtagal ay napagtanto ko na ang katotohanang. Sa bagay na iyon, ang pagsuko ay isang matinding pangangailangan. Ngunit para sa akin iyon ay isang maliit na simula lamang patungo sa pagtatamo ng kababaang-loob. Natutunan ko sa Gamblers Anonymous na ang pagiging handang magtrabaho para sa kababaang-loob—bilang isang bagay na nais para sa sarili nito—ay tumatagal ng karamihan sa atin ng mahaba at mahabang panahon.

Napagtanto ko ba na ang buong buhay ng pagiging makasarili ay hindi maibabalik sa isang segundo?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y hanapin ko ang sarili kong kababaang-loob bilang isang katangian na dapat kong linangin upang mabuhay, hindi lamang isang pag-amin na wala akong kapangyarihan sa aking kompulsibong pagsusugal. Ang Unang Hakbang ay iyon lamang—isang hakbang sa direksyon ng pagkakaroon ng saloobin ng kababaang-loob. Nawa’y maging makatotohanan ako upang malaman na maaaring tumagal ito ng kalahating buhay.

Ngayon Tatandaan Ko…

Sinira ito ng pagmamataas; magkaroon ng pagkakataon ang kababaang-loob.