NOVEMBER 13 Reflection for the Day

All progress can be boiled down and measured by just two words: humility and responsibility. It’s said that our entire spiritual development can be precisely measured by our degree of adherence to those standards. Only by abandoning my self-centeredness and maintaining contact with a Higher Power can I achieve true humility. Only by regaining contact with reality can I develop responsibility.

Am I trying my honest best to live by standards of humility and responsibility?

Today I Pray

I pray that of all the good words and catch phrases and wisps of inspiration that come to me, I will remember these two above all: humility and responsibility. These may be the hardest to come by—humility because it means shooing away my pride, responsibility because I am in the habit of using my gambling addiction as a thin excuse for getting out of obligations. I pray that I may break these old patterns.

Today I Will Remember

First humility, then responsibility.

TAGALOG VERSION

Ika-13 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Ang lahat ng pag-unlad ay maaaring pakuluan at sukatin sa pamamagitan lamang ng dalawang salita: pagpapakumbaba at pananagutan. Sinasabi na ang ating buong espirituwal na pag-unlad ay tiyak na masusukat sa antas ng ating pagsunod sa mga pamantayang iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagtalikod sa aking pagiging makasarili at pagpapanatili ng pakikipag-ugnayan sa isang Higher Power makakamit ko ang tunay na kababaang-loob. Sa pamamagitan lamang ng muling pakikipag-ugnay sa katotohanan maaari akong magkaroon ng responsibilidad.

Sinisikap ko bang mamuhay ayon sa mga pamantayan ng pagpapakumbaba at pananagutan?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Dalangin ko na sa lahat ng mabubuting salita at mga butil ng inspirasyon na dumarating sa akin, maaalala ko ang dalawang ito higit sa lahat: pagpapakumbaba at pananagutan. Maaaring ito ang pinakamahirap makuha—pagpakumbaba dahil nangangahulugan ito ng pagtataboy sa aking pride, responsibilidad dahil nakagawian kong gamitin ang aking pagkagumon sa pagsusugal bilang manipis na dahilan para makaalis sa mga obligasyon. Dalangin ko na nawa’y sirain ko ang mga lumang huwarang ito.

Ngayon Tatandaan Ko…

Una pagpapakumbaba, pagkatapos ay responsibilidad.