NOVEMBER 11 Reflection for the Day

What, exactly, is humility? Does it mean that we are to be submissive, accepting everything that comes our way, no matter how humiliating? Does it mean surrender to ugliness and a destructive way of life? On the contrary. The basic ingredient of all humility is simply a desire to seek and do God’s will.

Am I coming to understand that an attitude of true humility confers dignity and grace on me, strengthening me to take intelligent spiritual action in solving my problems?

Today I Pray

May I discover that humility is not bowing and scraping, kowtowing, or letting people walk all over me—all of which have built-in expectations of some sort of personal reward, like approval or sympathy. Real humility is awareness of the vast love and unending might of God. It is the perspective that tells me how I, as a human being, relate to that Divine Power.

Today I Will Remember

Humility is awareness of God.

TAGALOG VERSION

Ika-11 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Ano, eksakto, ang pagpapakumbaba? Nangangahulugan ba ito na dapat tayong maging sunud-sunuran, tanggapin ang lahat ng darating sa atin, gaano man ito ay nakakahiya? Nangangahulugan ba ito ng pagsuko sa kapangitan at isang mapanirang paraan ng pamumuhay? Bagkos. Ang pangunahing sangkap ng lahat ng pagpapakumbaba ay isang pagnanais na hanapin at gawin ang kalooban ng Diyos.

Nauunawaan ko ba na ang isang saloobin ng tunay na kababaang-loob ay nagbibigay ng dignidad at biyaya sa akin, na nagpapalakas sa akin na gumawa ng matalinong espirituwal na pagkilos sa paglutas ng aking mga problema?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y matuklasan ko na ang pagpapakumbaba ay hindi pagyuko at pagkayod,  o pagpapabaya sa mga tao na lumakad sa aking buong paligid—na lahat ay may mga inaasahan ng ilang uri ng personal na gantimpala, tulad ng pag-apruba o pakikiramay. Ang tunay na kababaang-loob ay kamalayan sa malawak na pag-ibig at walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang pananaw na nagsasabi sa akin kung paano ako, bilang isang tao, ay nauugnay sa Banal na Kapangyarihang iyon.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ang kapakumbabaan ay kamalayan sa Diyos.