NOVEMBER 10 Reflection for the Day

When I first came to Gamblers Anonymous, I thought humility was just another word for weakness. But gradually I learned that there’s nothing incompatible between humility and intellect, just as long as I place humility first. As soon as I began to do that, I was told, I would receive the gift of faith—a faith that would work for me as it has worked and continues to work for countless others who have been freed of their gambling addiction and have found a new way of life in the GA Program.

Have I come to believe, in the words of Heine, that the actions of men are like the index of a book; they point out what is most remarkable in them?

Today I Pray

May I never let my intelligence be an excuse for lack of humility. It is so easy, if I consider myself reasonably bright and capable of making decisions and handling my own affairs, to look down upon humility as a property of those less intelligent. May I remember that intelligence and humility are both God-given.

Today I Will Remember

If I have no humility, I have no intelligence.

TAGALOG VERSION

Ika-10 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Noong una akong dumating sa Gamblers Anonymous, naisip ko na ang pagpapakumbaba ay isa lamang salita para sa kahinaan. Ngunit unti-unti kong nalaman na walang bagay na hindi magkatugma sa pagitan ng pagpapakumbaba at talino, basta’t unahin ko ang pagpapakumbaba. Sa sandaling sinimulan kong gawin iyon, sinabihan ako, matatanggap ko ang kaloob na pananampalataya—isang pananampalataya na gagana para sa akin tulad ng ginawa nito at patuloy na gumagawa para sa hindi mabilang na iba pa na napalaya mula sa kanilang pagkagumon sa pagsusugal at natagpuan. isang bagong paraan ng pamumuhay sa GA Program.

Naniwala ba ako, sa mga salita ni Heine, na ang mga aksyon ng mga tao ay tulad ng index ng isang libro; itinuturo nila kung ano ang pinaka-kapansin-pansin sa kanila?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y hindi ko hahayaang maging dahilan ang aking katalinuhan sa kawalan ng pagpapakumbaba. Napakadali, kung isasaalang-alang ko ang aking sarili na makatuwirang maliwanag at may kakayahang gumawa ng mga desisyon at pangasiwaan ang sarili kong mga gawain, na maliitin ang pagpapakumbaba bilang pag-aari ng mga hindi gaanong matalino. Nawa’y tandaan ko na ang katalinuhan at pagpapakumbaba ay parehong bigay ng Diyos.

Ngayon Tatandaan Ko…

Kung wala akong pagpapakumbaba, wala akong katalinuhan.