NOVEMBER 1 Reflection for the Day

Those whom I most respect in the Gamblers Anonymous Program—and, in turn, those from whom I’ve learned the most—seem convinced that pride is, as one person put it, the root-sin. In moral theology, pride is the first of the seven deadly sins. It is also considered the most serious, standing apart from the rest by virtue of its unique quality. Pride gets right into our spiritual victories. It insinuates itself into all our successes and accomplishments, even when we attribute them to God.

Do I struggle against pride by working the Tenth Step regularly, facing myself freshly and making things right where they’ve gone wrong?

Today I Pray

May I be on guard constantly against the sneakiness of pride, which can creep into every achievement, every triumph, every reciprocated affection. May I know that whenever things are going well for me, my pride will be on the spot ready to take credit. May I watch for it.

Today I Will Remember

Put pride in its place.


TAGALOG VERSION

Ika-1 ng Nobyembre

Pagninilay para sa Araw na Ito

Yaong mga pinakaiginagalang ko sa Gamblers Anonymous Program—at, yaong mga higit na natutunan ko—ay mukhang kumbinsido na ang pagmamataas, gaya ng sinabi ng isang tao, ang ugat na kasalanan. Sa moral na teolohiya, ang pagmamataas ang una sa pitong nakamamatay na kasalanan. Ito rin ay itinuturing na pinakaseryoso, nakatayo bukod sa iba dahil sa natatanging kalidad nito. Ang pagmamataas ay napupunta mismo sa ating espirituwal na mga tagumpay. Ipinahihiwatig nito ang sarili sa lahat ng ating mga tagumpay at mga nagawa, kahit na iniuugnay natin ang mga ito sa Diyos.

Nakikipaglaban ba ako laban sa pagmamataas sa pamamagitan ng regular na paggawa sa Ikasampung Hakbang, sariwa na pagharap sa aking sarili at ginagawang tama ang mga bagay kung saan sila nagkamali?

Ngayon Ipinagdarasal Ko…

Nawa’y lagi akong mag-ingat laban sa palihim na pagmamalaki, na maaaring gumapang sa bawat tagumpay, bawat pagmamahal na nakamit. Maaari ko bang malaman na sa tuwing magiging maayos ang mga bagay para sa akin, ang aking pagmamataas ay nasa lugar na handang kumuha ng kredito. Nawa’y masubaybayan ko ang mga iyon.

Ngayon Tatandaan Ko…

Ilagay ang pagmamataas sa basurahan.