MARCH 19 Reflection for the Day

Placing one last bet will never again be for me simply killing a few minutes and leaving a nickel for the bookmaker. In exchange for the first bet, what I’d plunk down now would be my bank account, my family, our home, our car, my job, my sanity, and probably my life. It’s too big a price, and too great a risk.

Do you remember your last bet?

Today I Pray

May I be strong in the knowledge that God’s spirit is with me at all times. May I learn to feel that spiritual presence. May I know that nothing is hidden from God. Unlike the world, which approves or disapproves of my outward behavior, God sees all that I do, think, or feel. If I seek to do God’s will, I can always count on a reward for me—peace of mind.

Today I Will Remember

God knows all.

TAGALOG VERSION

Ika-19 ng Marso

Pagninilay para sa Araw na ito

Ang paglalagay ng isang huling taya ay hindi na para sa akin simpleng paglipas lamang ng ilang minuto at pag-iiwan ng barya para sa tagakuha ng taya. Bilang kapalit ng unang taya, ang aking bibitawan ngayon ay ang aking bank account, ang aking pamilya, ang aming tahanan, ang aming sasakyan, ang aking trabaho, ang aking katinuan, at marahil ang aking buhay. Napakataas ng presyo, at napakalaking panganib.

Naaalala mo ba ang iyong huling taya?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Nawa’y maging matatag ako sa kaalaman na ang espiritu ng Diyos ay kasama ko sa lahat ng oras. Nawa’y matuto akong madama ang espirituwal na presensyang iyon. Nawa’y malaman kong walang nakatago sa Diyos. Hindi tulad ng mundo, na sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa aking panlabas na pag-uugali, nakikita ng Diyos ang lahat ng aking ginagawa, iniisip, o nararamdaman. Kung sisikapin kong gawin ang kalooban ng Diyos, lagi akong makakaasa sa isang gantimpala para sa akin—kapayapaan ng isip.

Ngayon tatandaan ko…

Alam ng Diyos ang lahat.


*** PAUNAWA: Pinapaalam po na ang pagsasalin sa Tagalog ng “Pagninilay sa Araw na Ito” ay hindi aprubado ng GA International Service Office. Ito po ay ginagawa ng BETS OFF HOME GROUP para makatulong sa mga adik na gustong magbago.