MARCH 18 Reflection for the Day

In the old days, we often had such devastating experiences that we fervently swore, Never again. We were absolutely sincere in those moments of desperation. Yet, despite our intentions, the outcome was inevitably the same. Eventually, the memory of our suffering faded, as did the memory of our pledge. So we did it again, ending up in even worse shape than when we had last sworn off. Forever turned out to be only a week, or a day, or less. In the Gamblers Anonymous Program, we learn that we need only be concerned about today, this particular twenty-four-hour period.

Do I live my life just twenty-four hours at a time?

Today I Pray

May the long-term requirements of such phrases as never again, not on your life, forever, I’ll never make another bet not weaken my resolve. Forever, when it is broken down into single days—or even just parts of days—does not seem so impossibly long. May I awake each day with my goal set realistically at just twenty-four hours.

Today I Will Remember

Twenty-four hours at a time.

TAGALOG VERSION

Ika-18 ng Marso

Pagninilay para sa Araw na ito

Dati, madalas tayong nakararanas ng mga mapangwasak na karanasan na taimtim tayong nanumpa, Hindi na mauulit. Tayo ay talagang taos-puso sa mga sandaling iyon ng desperasyon. Gayunpaman, sa kabila ng ating mga intensyon, ang kinalabasan ay hindi naiwasang maging pareho. Sa kalaunan, ang alaala ng ating pagdurusa ay nawala, pati na rin ang alaala ng ating pangako. Kaya’t ginawa natin itong muli, na nauwi sa mas masahol pa kaysa noong huli tayong nanumpa. Ang magpakailanman ay naging isang linggo lamang, o isang araw, o mas kaunti. Sa Programa ng Gamblers Anonymous, nalaman natin na kailangan lang nating alalahanin ang ngayon, ang partikular na dalawampu’t apat na oras na panahon.

Nabubuhay ba ako sa loob ng dalawampu’t apat na oras lamang muna?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Nawa’y ang mga pangmatagalang pangangailangan ng mga kasabihang hindi na mauulit, hindi sa iyong buhay, magpakailanman, hindi na ako gagawa ng isa pang taya ay hindi makapagpahina sa aking paninindigan. Ang magpakailanman, kapag ito ay pinaghiwa-hiwalay sa mga iisang araw—o kahit na mga bahagi lamang ng mga araw—ay tila hindi napakatagal. Nawa’y gumising ako sa bawat araw na ang aking layunin ay nakatakda nang makatotohanan sa dalawampu’t apat na oras lamang.

Ngayon tatandaan ko…

Dalawampu’t apat na oras muna.


*** PAUNAWA: Pinapaalam po na ang pagsasalin sa Tagalog ng “Pagninilay sa Araw na Ito” ay hindi aprubado ng GA International Service Office. Ito po ay ginagawa ng BETS OFF HOME GROUP para makatulong sa mga adik na gustong magbago.