MARCH 16 Reflection for the Day

Gamblers Anonymous teaches us that we are emotionally and mentally different from our fellows. We are reminded that the great obsession of every compulsive gambler is to prove that somehow, someday, we will be able to control our gambling. The persistence of this illusion is astonishing, and many pursue it to the gates of prison, insanity, or death.

Have I conceded to my inner self that one bet is too many, and a thousand not enough?

Today I Pray

May I have no illusions about someday becoming a controlled gambler after being an obsessive one. May I muffle any small voice of destructive pride which lies to me, telling me that I can now go back to my former addiction and control it. This is a Program of no return, and I thank God for it.

Today I Will Remember

My goal must be lifelong abstinence—a day at a time.

TAGALOG VERSION

Ika-16 ng Marso

Pagninilay para sa Araw na ito

Ang Gamblers Anonymous ay nagtuturo sa atin na tayo ay emosyonal at mental na iba sa ating mga kapwa. Pinapaalalahanan tayo na ang malaking kinahuhumalingan ng bawat adik sa sugal ay ang patunayan na kahit papaano, balang araw, makokontrol natin ang ating pagsusugal. Ang pagpupursige ng ilusyon na ito ay kahanga-hanga, at marami ang humahabol dito hanggang sa mga pintuan ng bilangguan, pagkabaliw, o kamatayan.

Inamin ko ba sa aking panloob na sarili na ang isang taya ay masyadong marami, at isang libo ay hindi sapat?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Nawa’y wala akong ilusyon na balang araw ay magiging isang kontroladong sugarol ako pagkatapos maging adik na sugarol. Nawa’y pigilin ko ang anumang maliit na boses ng mapangwasak na pagmamataas na nagsisinungaling sa akin, na nagsasabi sa akin na maaari na akong bumalik sa dati kong adiksyon at kontrolin ito. Ito ay isang Programang walang balikan, at nagpapasalamat ako sa Diyos para dito.

Ngayon tatandaan ko…

Ang aking layunin ay dapat panghabambuhay na pag-iwas—paisa-isang araw.*** PAUNAWA: Pinapaalam po na ang pagsasalin sa Tagalog ng “Pagninilay sa Araw na Ito” ay hindi aprubado ng GA International Service Office. Ito po ay ginagawa ng BETS OFF HOME GROUP para makatulong sa mga adik na gustong magbago.