MARCH 15 Reflection for the Day

There have been days during my recovery when just about everything seemed bleak and even hopeless. I allowed myself to become depressed and angry. I see now that it doesn’t matter what I think, and it doesn’t matter how I feel. It’s what I do that counts. So when I become anxious or upset, I try to stay in recovery by going to meetings, participating, and working with others in the Gamblers Anonymous Program.

If God seems far away, who moved?

Today I Pray

May I not be immobilized by sadness or anger to the point of despair. May I look for the roots of despair in my tangle of emotions, sort out the tangle, pull out the culprit feelings, acknowledge that they belong to me. Only then can I get into gear, take action, begin to accomplish. May I learn to make use of the energy generated by anger to strengthen my will and achieve my goals.

Today I Will Remember

To sort out my feelings.

TAGALOG VERSION

Ika-15 ng Marso

Pagninilay para sa Araw na ito

May mga araw sa aking paggaling na halos lahat ay tila malungkot at wala nang pag-asa. Hinayaan ko ang aking sarili na malungkot at magalit. Nakikita ko ngayon na hindi mahalaga kung ano ang iniisip ko, at hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman ko. Ang ginagawa ko ang mahalaga. Kaya kapag ako ay nababalisa o masama ang loob, sinisikap kong manatili sa paggaling sa pamamagitan ng pagpunta sa mga meeting, pakikilahok, at pakikipagtulungan sa iba sa Programa ng Gamblers Anonymous.

Kung ang Diyos ay tila malayo, sino ang gumalaw?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Nawa’y hindi ako mapigil ng lungkot o galit hanggang sa kawalan ng pag-asa. Nawa’y hanapin ko ang mga ugat ng kawalan ng pag-asa sa aking buhul-buhol na mga damdamin, ayusin ang pagkakabuhol, bunutin ang mga salarin na damdamin, kilalanin na sila ay sa akin. Pagkatapos lamang ay maaari akong magsimulang magtrabaho, kumilos, magsimulang tumupad. Nawa’y matutunan kong gamitin ang lakas na dulot ng galit upang palakasin ang aking kalooban at makamit ang aking mga layunin.

Ngayon tatandaan ko…

Ayusin ang mga nararamdaman ko.


*** PAUNAWA: Pinapaalam po na ang pagsasalin sa Tagalog ng “Pagninilay sa Araw na Ito” ay hindi aprubado ng GA International Service Office. Ito po ay ginagawa ng BETS OFF HOME GROUP para makatulong sa mga adik na gustong magbago.