MARCH 17 Reflection for the Day

Lead us not into temptation, we pray, for we know with certainty that temptation lurks around the corner. Temptation is cunning, baffling, powerful—and patient; we never know when it will catch us with our guard down. Temptation could come in the siren song of a four-color advertisement or a radio commercial, the neon and noise of a casino, or, more obviously, in the direct urgings of another person. We must remain forever vigilant, remembering that the first bet, the first face-off with a gambling machine, the first roll of the dice could well destroy our lives.

Am I aware of my number one priority?

Today I Pray

God, lead me out of temptation—whether it is the sound of rattling dice, the turn of a card at a poker party, the smoke of the Bingo hall. May I know the limits of my resistance and stay well within them. May my surrender to the will of God give a whole new meaning to that old phrase, Get in the spirit.

Today I Will Remember

Get in the spirit.

TAGALOG VERSION

Ika-17 ng Marso

Pagninilay para sa Araw na ito

Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, nananalangin kami, dahil alam namin nang may katiyakan na ang tukso ay nakaabang sa paligid. Ang tukso ay tuso, nakalilito, makapangyarihan—at matiyaga; hindi natin alam kung kailan tayo maaabutan nito habang hindi alerto. Ang tukso ay maaaring dumating sa nakakaakit na kanta ng isang patalastas o sa radyo, sa mga kulay at ingay ng isang casino, o, mas malinaw, sa direktang paanyaya ng ibang tao. Dapat tayong manatiling mapagmatiyag magpakailanman, na inaalala na ang unang taya, ang unang pagharap sa makina ng pagsusugal, ang unang paggulong ng dice ay maaaring makasira sa ating buhay.

Alam ko ba ang aking numero unong priyoridad?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Diyos, akayin mo ako mula sa tukso—tunog man ng dumadagundong na dice, ang pagbunyag ng baraha sa isang poker party, ang usok sa laruan ng Bingo. Nawa’y malaman ko ang mga limitasyon ng aking kakayahan at manatiling maayos sa loob nito. Nawa’y ang aking pagsuko sa kalooban ng Diyos ay magbigay ng isang ganap na bagong kahulugan sa lumang kasabihang iyon, Makilahok sa espiritu.

Ngayon tatandaan ko…

Makilahok sa espiritu.


*** PAUNAWA: Pinapaalam po na ang pagsasalin sa Tagalog ng “Pagninilay sa Araw na Ito” ay hindi aprubado ng GA International Service Office. Ito po ay ginagawa ng BETS OFF HOME GROUP para makatulong sa mga adik na gustong magbago.