TODAY’S REFLECTION

 • JUNE 6 Reflection for the Day

  Adjusting myself to things as they are, and being able to love without trying to interfere with or control anyone else, however close to me—that’s one of the important things I search for and can find in Gamblers Anonymous. The learning is sometimes painful; however, the reward is life itself—full and serene.

  Is the Program helping restore me to a sane and reasonable way of thinking, so I can handle my interpersonal relationships with love and understanding?

  Today I Pray

  May I respect those that I love enough to set them free—to stop controlling, manipulating, scheming, bailing them out of trouble. May I love them enough to let them make their own mistakes and take responsibility for them. May I learn to let go.

  Today I Will Remember

  Loving is letting go.

  TAGALOG VERSION

  Ika-6 ng Hunyo

  Pagninilay para sa Araw na ito

  Ang pagsasaayos ng aking sarili sa mga bagay kung ano sila, at ang kakayahang magmahal nang hindi sinusubukang panghimasukan o kontrolin ang sinuman, gaano man kalapit sa akin—iyan ang isa sa mga mahahalagang bagay na hinahanap ko at mahahanap ko sa Gamblers Anonymous. Ang pag-aaral ay minsan masakit; gayunpaman, ang gantimpala ay buhay mismo—puno at tahimik.

  Ang Programa ba ay tumutulong sa pagpapanumbalik sa akin sa isang matino at makatwirang paraan ng pag-iisip, upang kaya kong patnubayan ang aking mga interpersonal na relasyon nang may pagmamahal at pag-unawa?

  Ngayon ipinagdarasal ko…

  Nawa’y respetuhin ko ang mga taong mahal ko ng sapat para palayain sila—para ihinto ang pagkontrol, pagmamanipula, pagpaplano, pagpiyansa sa kanila sa gulo. Nawa’y mahalin ko sila ng sapat para hayaan silang gumawa ng sarili nilang mga pagkakamali at managot para sa mga ito. Nawa’y matutunan kong bumitaw.

  Ngayon tatandaan ko…

  Ang pagmamahal ay pagpapaubaya.


  *** PAUNAWA: Pinapaalam po na ang pagsasalin sa Tagalog ng “Pagninilay sa Araw na Ito” ay hindi aprubado ng GA International Service Office. Ito po ay ginagawa ng BETS OFF HOME GROUP para makatulong sa mga adik na gustong magbago.